Privacy Policy

CONDICIÓNS E TÉRMINOS DE USO DA WEB

TITULARIDADE

A Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A (SOGAMA, S.A) é a titular do dominio de Internet www.compostaconsogama.gal

En cumprimento do deber de identificación esixido polo artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos identificativos: o organismo titular desta web Site é A Sociedade  Galega do Medio Ambiente, S.A (SOGAMA, SA), con CIF número A-15379803 e domicilio en Lugar de Morzós, San Román-Encrobas, nº 10, baixo, 15187, Cerceda (A Coruña), creada mediante Decreto 111/1992 da Xunta de Galicia.

En caso de notificacións, terán que facerse ao seguinte correo electrónico de contacto: cmc@sogama.es

CONDICIÓNS DE USO

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

SOGAMA, S.A resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar  ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Queda prohibido o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fose solicitada (SPAM) dirixido ás contas de correo electrónico utilizadas nesta web, así como a utilización desta web con fins comerciais ou de xeito inadecuada, atendendo á súa propia finalidade.

Queda prohibido o acceso por parte do usuario ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

POLÍTICA DE COOKIES

As cookies permiten personalizar e facilitar a navegación do usuario pola web.

As cookies asócianse únicamente a un usuario anónimo e ao seu ordenador, non proporcionando referencias que permitan obter datos persoais do usuario.

SOGAMA, S.A poderá utilizar cookies na súa páxina web, permitindo ao usuario configurar o seu navegador para que avise do establecemento de cookies e poida, se non está interesado, rexeitar a súa instalación.

POLÍTICA DE LINKS

O usuario non poderá reproducir nin imitar total ou parcialmente o contido desta Web site, non admitíndose o uso do “framing” nin enlaces ensamblados.

A páxina web na que se estableza o enlace non conterá informacións ou contidos ilícitos contrarios á moral, aos dereitos fundamentais, aos bos costumes e á orde pública. Tampouco se permite establecer un enlace con páxinas que teñan aloxados contidos ou presten servizos que sexan contrarios aos dereitos de terceiros.

Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou denigratorias sobre o sitio web. Non se declarará nin se dará a entender que SOGAMA, S.A colabora, é un socio colaborador ou, que dalgunha forma, supervisou ou asumiu de calquera xeito os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición da páxina web da que se establece o enlace.

PROPIEDADE INTELECTUAL

SOGAMA, S,A é titular do dominio de Internet compostaconsogama.gal

Toda a información, datos, textos, táboas, fotografías e gráficos proporcionados por SOGAMA, S.A, como parte dos servizos ofrecidos no portal, constitúen unha base de datos para a cal, sobre a base da lexislación vixente, SOGAMA, S.A posúe os dereitos de propiedade.

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización.

Calquera uso non autorizado previamente será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

En consecuencia, a compañía e os usuarios comprométense a utilizar únicamente os datos, a información e as respostas que obtiveron a través do portal para as súas necesidades internas, e non para comunicar a mesma a terceiros, sexan ou non para o seu exame. O incumprimento desta condición, dará lugar á correspondente acción por danos e prexuízos que SOGAMA, S.A podería iniciar en contra do infractor.

Para realizar calquera tipo de observación respecto de posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: cmc@sogama.es

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE

O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e, aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, SOGAMA, S.A non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se atope totalmente actualizado.

SOGAMA, S.A non se fai responsable dos danos e perdas que puiderA ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.

SOGAMA, S.A non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos dos enlaces ás páxinas externas ás que se fai referencia na web.

As empresas e os usuarios son os únicos responsables das preguntas que se realizan e do uso que fagan da información e as respostas obtidas.

SOGAMA, S.A resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

BUZÓNS DE CORREO

A información obtida a través dos buzóns de correo contidos nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivar dela ningún efecto xurídico vinculante.

SERVIZO

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

PRIVACIDADE

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunicamos ao usuario que os datos que nos facilite quedarán incorporados e serán tratados nos ficheros titularidade de SOGAMA, S,A , debidamente inscritos na Axencia Estatal de Protección de Datos co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade da Empresa e os seus servizos.

SOGAMA, S.A comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros. Os datos que se solicitan son os estrictamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da web.

Así mesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal mediante correo postal dirixido a SOGAMA, S,A, Lugar de Morzós , San Román-Encrobas, nº 10 baixo, 15187, Cerceda (A Coruña).

FORO APLICABLE

Este documento réxese pola Lei española. No caso dunha controversia relativa á interpretación, aplicación e execución de calquera das disposicións deste documento, e na ausencia dun acordo amistoso, os tribunais da Coruña serán o único ente competente para coñecer da controversia.

SOGAMA, S.A pode modificar esta política de privacidade en función de esixencias legislativas ou de autorregulación, polo que lle aconsellamos a visite periódicamente.